Algemene voorwaarden

1. Definities

• De verzender: de opdrachtgever, eigenaar of gevolmachtigde voor wie Euro-Sprinters nv vervoersdiensten verleent.

• Euro-Sprinters nv : de vervoerscommissionair die tegen vergoeding de verbintenis aangaat goederen te doen vervoeren in eigen naam en voor rekening van de verzender.

• De dienst: elke aan Euro-Sprinters nv aangeboden en aanvaarde of uitgevoerde opdracht van de verzending van goederen.

• De goederen: alle goederen, met inbegrip van hun verpakking, die door de verzender aan Euro-Sprinters nv worden toevertrouwd.

• Derden: de niet-contractpartijen, in het bijzonder de natuurlijke of rechtspersonen waarmee Euro-Sprinters nv handelt in uitvoering van haar opdracht.

• Transportdocument en/of vrachtbrief: de door Euro-Sprinters nv gebruikte mobiele applicatie of het CMR - document (Ministerieel Besluit 8 van mei 2002).

• COD: Cash on delivery – leveringen tegen betaling.

2. Toepassingsgebied, aanvaarding en wijziging

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten die worden afgesloten met Euro-Sprinters nv, als op al haar offertes en op alle bestellingen die door haar worden ontvangen, behalve wanneer met de verzender schriftelijk afwijkende of andere voorwaarden werden overeengekomen. Door aan Euro-Sprinters nv een vervoersopdracht toe te vertrouwen, aanvaardt de verzender deze algemene voorwaarden.

De algemene of bijzondere voorwaarden van de verzender zijn niet afdwingbaar ten aanzien van Euro-Sprinters nv.

3. Transportvoorwaarden

Euro-Sprinters nv streeft er naar om elk transport van goederen exclusief en aansluitend uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen en wettelijk toegestaan, gebeurt elk transport via het wegverkeer en valt het onder de toepassing van de bepalingen van het CMR-verdrag van 19/05/1956.

4. Onaanvaardbare zendingen

De verzender verklaart dat de zending aanvaardbaar is voor vervoer en bevestigt dat zijn zending onaanvaardbaar geacht wordt indien:

- de zending door de IATA, de ICAO, ADR, de IMDG-code, CMR , door overheden of andere relevante organisaties wordt aangemerkt als bestaande uit gevaarlijk materiaal, gevaarlijke goederen, verboden of onder andere beperkingen gestelde zaken;

- er geen douaneaangifte is gedaan in gevallen waarin dat onder geldende douanereglementen vereist is;

- nagemaakte goederen, dieren, waarde aan toonder, valuta, edelmetalen en edelstenen;

- echte of namaak wapens, wapens, explosieven, munitie;

- drugs, illegale verdovende middelen, pornografie;

- indien de goederen niet transportwaardig verpakt zijn of de verpakking beschadigd is;

- bederfelijke biologische stoffen, voedingswaren of producten die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid;

- ieder voorwerp dat, hoewel het niet onder een van de bovengenoemde reglementeringen valt, door zijn aard of verpakking een gevaar voor derden, de gezondheid, het milieu, de veiligheid van de vervoermiddelen zou kunnen vervormen of de andere vervoerde goederen zou kunnen beschadigen.

Bovenstaande lijst is niet limitatief. 

5. Weigering of opschorting van diensten en kosten ervoor

Het feit dat Euro-Sprinters nv de goederen aanneemt, houdt geenszins in dat Euro-Sprinters nv erkent dat de goederen voldoen aan alle voorwaarden om tot het transport te worden toegelaten. Euro-Sprinters nv heeft het recht om de afhaling of levering van goederen te weigeren en/of het transport ervan op te schorten. Euro-Sprinters nv kan beslissen om de goederen terug te sturen naar de verzender en de kosten hieraan verbonden te factureren aan de verzender, als het volgens hen om verboden of gevaarlijke goederen gaat of als de andere contractuele voorwaarden niet zijn nageleefd.

De verzender is aansprakelijk ten aanzien van Euro-Sprinters nv indien de weigering of opschorting aanleiding zou geven tot kosten of tot enige aansprakelijkheid ten laste van Euro-Sprinters nv.

6. Verplichtingen van Euro-Sprinters nv

Euro-Sprinters nv stelt alles in het werk om de normale uitvoeringstermijnen van de aangeboden diensten na te leven. Als de partijen termijnen schriftelijk zijn overeengekomen, stelt Euro-Sprinters nv alles in het werk om zich daaraan te houden. Deze termijnen zijn enkel indicatief en niet bindend.

De aansprakelijkheid van Euro-Sprinters nv is beperkt tot uitsluitend directe schade en/of verlies tot wat voorzien is in deze algemene voorwaarden en in de CMR overeenkomst. Alle andere soorten verliezen en schades zijn uitgesloten (daaronder begrepen, zonder dat dit beperkingen inhoudt, winstderving, inkomstenderving, renteverlies , verlies van toekomstige omzet of andere gevolgschade), ongeacht of die verliezen of schades speciaal zijn of indirect en zelfs indien het risico van dat verlies of die schade voorafgaande aan of na aanvaarding van de zending ter kennis van Euro-Sprinters nv werd gebracht.

Euro-Sprinters nv levert de goederen tegen handtekening op een transportdocument door het om het even wie zich aanbiedt op het adres van bestemming vooraf doorgegeven werd aan Euro-Sprinters nv. Euro-Sprinters nv is niet verplicht om de goederen persoonlijk af te geven aan de bestemmeling. Als er op het vooraf vermelde adres een onthaal of receptie is, kan de levering bij dat onthaal of die receptie gebeuren.

7. Verplichtingen van de klant

De verzender is verantwoordelijk voor de adequate verpakking om de goederen te beschermen tegen alles vervoersrisico’s, afhankelijk van de aard, de inhoud, de bestemming en de handelingen eigen aan het vervoer, en dit ter vrijwaring tegen om het even welke schade.

De klant moet zelf tijdig de bestanden, gegevens en nodige instructies bezorgen aan Euro-Sprinters nv. Dit alles ten laatste bij de aanvraag van het transport en volgens de specificaties van Euro-Sprinters nv.

De klant waarborgt dat de door hem opgegeven en/of ingegeven ( via bijvoorbeeld EDI, webtool , … ) adressen, afmetingen, gewichten en omschrijvingen volledig en correct zijn. Euro-Sprinters nv zal op basis van deze gegevens de uitvoering verzorgen.

De klant moet de goederen ter beschikking stellen van Euro-Sprinters nv, op de afgesproken plaatsen, uren, alle afgesproken documenten en alle wettelijk vereiste documenten bijvoegen, volgens de specificaties van Euro-Sprinters nv.

De goederen worden in ontvangst genomen en geleverd op drempel of op de kade van de gebouwen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Voor internationaal transport is de verzender verantwoordelijk voor de documenten, de naleving van de douaneformaliteiten en voor de betaling van de verschuldigde taksen en/of kosten.

Euro-Sprinters kan voor de klant leveringen tegen betaling verzorgen. ( COD ) Euro-Sprinters accepteert enkel betalingen via de daarvoor voorziene betalingsapplicatie, tenzij anders overeengekomen. Euro-Sprinters is niet verantwoordelijk wanneer er frauduleuze kredietkaarten worden aangeboden , het saldo de rekening niet dekt en/of identiteitsfraude zich voordoet. 

8. Onbestelbare zaken

Indien er niemand aanwezig is om de levering aan te nemen wordt er contact opgenomen met de verzender. In overleg met de verzender kunnen we de goederen op een ander tijdstip of een andere datum opnieuw aanleveren. De kosten hieraan verbonden worden door Euro-Sprinters nv in de mate van het mogelijke op het moment van overleg doorgegeven aan de verzender. Euro-Sprinters nv doet niet aan op- en of overslag tenzij anders besproken met de verzender.

9. Brochures, offertes en tarieven van Euro-Sprinters nv

De brochures ( inclusief webpagina’s van de website waarop het aanbod staat ) en de geldende tarieven van Euro-Sprinters nv maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden, tenzij anders overeengekomen. De brochures en de tarieven kunnen worden gewijzigd onder dezelfde voorwaarden als deze algemene voorwaarden. Brochures en tarieven kunnen gratis worden aangevraagd via de customer care van Euro-Sprinters nv.

Euro-Sprinters nv heeft het recht om diensten bedoeld in deze algemene voorwaarden of de daaraan verbonden tarieven op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, stop te zetten of te wijzigen.

10. Tarieven en betalingsvoorwaarden

De tarieven voor de te verstrekken diensten staan in de tariefbijlage.

Euro-Sprinters nv hanteert een tarief per km, afhankelijk van het in te zetten type voertuig. De kilometers worden berekend van de dichtstbijzijnde startplaats naar het laadadres, vervolgens naar de volgende laad- en/of losadressen en uiteindelijk terug naar de startplaats. De startplaatsen zijn een vast gegeven en werden door Euro-Sprinters nv bepaald. De af te leggen kilometers worden door de kaartsoftware van PTV bepaald aan de hand van de snelste weg. Voor transporten met een voertuig hoger dan het type 1500 hanteert Euro-Sprinters nv prijzen op aanvraag. Tenzij anders overeengekomen in de tariefbijlage.

Alle tarieven voor de te verstrekken diensten zijn exclusief BTW. De BTW en alle andere huidige en toekomstige taksen, heffingen en belastingen van welke aard ook die door eender welke instantie worden geheven krachtens of in het kader van deze overeenkomst, zijn altijd ten laste van de klant en worden desgevallend bij de prijs gevoegd en zijn bovenop de prijs opeisbaar.

Elk jaar worden de tarieven minstens één keer geïndexeerd volgens de formule verbonden aan de kostprijsindex. Deze formule kan bekomen worden via de customer care afdeling van Euro-Sprinters nv.

Er kunnen tariefsupplementen voor internationale transporten toegevoegd worden overeenkomstig met de vermeldingen in de tariefbijlage. De brandstoftoeslag wordt berekend op basis van de kostprijsindex van het ITLB (www.itlb.be , rubriek brandstof, nationaal vervoer, algemeen ). De gemiddelde index van het door Euro-Sprinters nv bepaalde jaar wordt vergeleken met de index van de maand voor de maand waarin de factuur wordt verstuurd en vermenigvuldigd met 8,8. Dat bedrag wordt verrekend aan 80%.

Voor transporten welke telefonisch of via e-mail worden aangevraagd, zal een supplement van € 1,00 excl. btw in rekening worden gebracht. Online transportaanvragen zijn vrijgesteld van deze extra toeslag.

Tariefsupplementen verbonden aan afhalingen en/of levering binnen een lage-emissiezone, stadskern en andere moeilijk bereikbare plaatsen kunnen worden toegevoegd. Dit kan gaan over vergunningen, vignetten, parking tickets en dergelijke.

Indien er niemand aanwezig is op het laadadres en of losadres en de service partner beslist in overleg met de dispatching en of de klant te wachten, dan zal er bovenop het afgesproken tarief een supplement voor de wachttijden aangerekend worden. 

De facturen van Euro-Sprinters nv zijn binnen de dertig dagen na de factuurdatum betaalbaar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Als de klant op de vervaldag niet heeft betaald, moet hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de factuurdatum 10% jaarlijkse interest betalen op het openstaande saldo van de facturen en een forfaitaire vergoeding van 10% op het openstaande saldo, met een minimum van 50 euro.

Als de klant een aanvraag voor een transport annuleert, moet hij de volgende bedragen of de volgende percentages van de voor het transport overeengekomen prijs betalen.

Type voertuig

meer dan 4 uur voor vertrek annuleren

minder dan 4 uur voor vertrek annuleren

annulatie tijdens de uitvoering

450,800,1500

0%

minimumforfait

foutvrachtkost

vrachtwagens

90%

100%

100%

11. Schadeloosstelling door Euro-Sprinters nv en optionele verzekering bij een externe maatschappij

Wat de risico’s die verbonden zijn aan het transport betreft, zijn de regels voor schadevergoeding uit het CMR verdrag van toepassing. Euro-Sprinters nv kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht ( slechte weersomstandigheden, pannes en mechanische problemen, pannes met software of hardware installaties, stakingen, bliksem, overstroming, brand, terroristische daden, controles, embargo’s en inbeslagnames door bevoegde instanties en files ) en andere gebeurtenissen die buiten de wil van Euro-Sprinters nv om door derden of ingevolge de tussenkomst van de klant plaatshebben.

De klant kan een extra verzekering afsluiten via een externe verzekeringsmaatschappij. De voorwaarden van deze extra verzekering kunnen gratis opgevraagd worden bij de customer care afdeling van Euro-Sprinters nv. Euro-Sprinters nv biedt geen verzekering en aanvaardt geen waarde vermelding ( aangegeven of aangenomen waarde ) op documenten die worden overhandigd of uitgewisseld met zijn aangestelde.

12. Customer Care

Om onze klanten een optimale dienstverlening te bieden staan de medewerkers van de customer care afdeling klaar voor al uw vragen en of opmerkingen. Je kan hen bereiken via het nummer 0800 32 233 of via e-mail info@eurosprinters.be (tussen 07:30 – 16:30). Onze customer care beantwoordt geen vragen en of klachten van derden, ook niet van de klanten en onderaannemers van de verzender of bestemmeling van de goederen.

13. Klachten

Door op het ogenblik van de levering de vrachtbrief te ondertekenen of aan te nemen, bevestigt de ontvanger dat er geen zichtbare schade is aan de verpakking of aan de goederen en dat het aantal geleverde goederen overeenstemt met het aantal aan Euro-Sprinters nv toevertrouwde goederen.

Als er toch een betwisting is over niet zichtbare schade aan goederen betrokken in een door Euro-Sprinters nv uitgevoerd transport, moet dit binnen de zeven werkdagen schriftelijk aan Euro-Sprinters nv gemeld worden. Bij voorkeur door een e-mail te sturen naar info@eurosprinters.be met vermelding van transportnummer. Alle andere klachten moeten binnen de 7 dagen na uitvoering schriftelijk gemeld worden aan Euro-Sprinters nv. Klachten betreft de facturatie moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk gemeld worden. 

14. Kennisgevingen

De verzender aanvaardt dat in afwijking van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek de mededelingen via elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel kunnen gebeuren en dat hij als geadresseerde geacht wordt deze mededelingen als een schriftelijke kennisgeving te aanvaarden, behoudens wanneer hij om de nazending van een ondertekend document verzoekt.

15. Toepasselijk recht

Alle rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgische Recht.

16. Competentiebeding

De bevoegdheid is exclusief opgedragen aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Euro-Sprinters nv als plaats van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het recht van Euro-Sprinters nv om zelf het geding voor een ander rechter aanhangig te maken.

17. Werken met derden

Euro-Sprinters nv mag als vervoerscommissionair voor de uitvoering van deze overeenkomst een beroep doen op externe zelfstandige partners en of onderaannemers.

18. Privacy beleid

Uw persoonsgegevens kunnen in onze bestanden opgenomen en verwerkt worden voor de volgende doeleinden: uitvoering van de transportovereenkomst, klantenbeheer, betalingsbeheer, voorkomen van wanbetaling, klachten- en vragenbehandeling, verbetering van de kwaliteit van onze diensten, IT-veiligheid, het opstellen van een klantenprofiel en gegevensverrijking in dit kader, tevredenheidsonderzoek, informatieve campagnes, het aanbieden van en promoten van onze diensten, rapportering aan de overheden en regulatoren. U heeft een kosteloos recht op verzet voor wat betreft uw gegevensverwerking verricht met het oog op volgende doeleinden: tevredenheidsonderzoek en het aanbieden en promoten van onze diensten.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de doeleinden vermeld in bovenstaande alinea worden meegedeeld aan overheidsinstanties, andere leveranciers, contractueel met ons verbonden ondernemingen en vennootschapen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn.

U heeft recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens.

U kan dit vragen door een verzoek schriftelijk te richten aan:

Euro-Sprinters nv

Egide Walschaertsstraat 1

BE 2800 Mechelen

OF via

info@eurosprinters.be

Via deze kanalen kan u ook uw recht op verzet aan ons meedelen.