Disclaimer

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites met als URL www.eurosprinters.com en www.eurosprinters.be .Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Euro-Sprinters nv. Door het gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

a) Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze sites zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Euro-Sprinters nv of derden toe.

Het is verboden zonder uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van Euro-Sprinters nv de op en via deze websites aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

b) Niet toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe:

 • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken,
 • Geen zodanig gebruik te maken van de websites waardoor deze worden beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt,
 • De websites niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter),
 • De websites niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom,
 • De websites niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming aan Euro-Sprinters nv te vragen, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Euro-Sprinters nv of derden, verbindt u zich ertoe Euro-Sprinters nv of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Euro-Sprinters nv of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

c) Adviezen via de website

Als er via de websites rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Euro-Sprinters nv hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient altijd een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

d) Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de websites (bv. om transporten te boeken). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Als u dergelijk paswoord hebt ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Euro-Sprinters nv onmiddellijk in te lichten als één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf of als u dergelijk paswoord hebt ontvangen van een partij verschillend van Euro-Sprinters nv.

Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Als Euro-Sprinters NV reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de websites in gevaar is, kan Euro-Sprinters nv uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

e) Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze websites. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

f) E-mail

De informatie in een bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele eigendomsrechten beschermde informatie bevatten.

Als u niet de geadresseerde bent, dient u het bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag het bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde.

De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten.

Euro- Sprinters nv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium. Eventuele standpunten of meningen in een bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk standpunten of meningen van Euro- Sprinters nv weer.

Bijgevolg binden e-mailberichten Euro-Sprinters nv niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat.

2. Privacyverklaring

In deze privacyverklaring laten we u weten welke informatie we over u verzamelen als u onze website gebruikt, waar we deze gegevens voor verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Euro-Sprinters NV verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Ook vindt u in deze privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Euro-Sprinters NV van groot belang.

Door het gebruik van deze website geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

a. Verantwoordelijke voor de verwerking

Euro-Sprinters NV, met als maatschappelijke zetel – Boulevard Anspach 1 box 1 – 1000 Brussel, hierna “we” of “wij” genoemd, de beheerder van de website – https://www.eurosprinters.com of https://www.eurosprinters.be, is in deze de verantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die voortvloeien uit het gebruik van de diensten die aangeboden worden via dit digitale platform, meer bepaald de persoonsgegevens van degene die gebruik maakt van de aangeboden diensten op het digitale platform, hierna de “gebruiker” genoemd.

b. Persoonsgegevens – verzamelen en verwerken

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende kanalen: via de boekingstool op onze website, via e-mail, via telefonisch contact, via briefwisseling of via andere kanalen waardoor we uw gegevens kunnen ontvangen.

Uw persoonsgegevens kunnen in onze databestanden enkel opgenomen en verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • uitvoering van de transportovereenkomst,
 • klantenbeheer,
 • betalingsbeheer,
 • voorkomen van wanbetaling,
 • klachten- en vragenbehandeling,
 • verbetering van de kwaliteit van onze diensten,
 • IT-veiligheid
 • het opstellen van een klantenprofiel en gegevensverrijking in dit kader,
 • tevredenheidsonderzoek,
 • informatieve campagnes,
 • het aanbieden van en promoten van onze diensten,
 • rapportering aan de overheden en regulatoren.

c. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Wij kunnen gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website – https://www.eurosprinters.com of https://www.eurosprinters.be – gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

d. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben alle technische en organisatorische maatregelen getroffen om aan de vereiste normen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te voldoen.

Wij verbinden ons er ook toe de toegang tot uw persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, tenzij noodzakelijk. Toegang wordt bijgevolg enkel verleend wanneer noodzakelijk.

Onze medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn opgeleid en op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging.

e. Gegevens versturen aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen voor de doeleinden vermeld in bovenstaande alinea worden meegedeeld aan overheidsinstanties, andere leveranciers, contractueel met ons verbonden ondernemingen en vennootschapen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn.

f. Rechten van de gebruiker

U beschikt als gebruiker over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Het recht op inzage;
 • Het recht op correctie;
 • Het recht op beperking en verwijdering;
 • Het recht op bezwaar tegen verwerking;
 • Recht van gegevensoverdracht;

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U heeft als gebruiker het kosteloze recht op inzage van uw gegevens, om deze te laten corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen of te blokkeren, en dit te allen tijde.

U heeft een kosteloos recht op verzet voor wat betreft uw gegevensverwerking verricht met het oog op volgende doeleinden: tevredenheidsonderzoek en het aanbieden en promoten van onze diensten.

Mocht u van mening zijn dat uw gegevens niet correct zijn, of indien u bovenstaande rechten wil aanspreken, dan vragen we u een schriftelijk verzoek te willen sturen aan:

Euro-Sprinters nv
Egide Walschaertsstraat 1
BE 2800 Mechelen

compliance@eurosprinters.be

g. Klachten.

Bij miskenning beschikt u over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be

h. Minderjarigen.

Het is aan minderjarigen verboden om ons persoonsgegevens te bezorgen zonder uitdrukkelijke toestemming van hun ouders.

i. Beperking van aansprakelijkheid

Informatie op de website

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De informatie, software, producten en diensten (‘informatie’) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie.

De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen en wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

j. Links naar andere websites

De websites kunnen hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Het plaatsen van links door ons houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

k. Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het gebruik van onze diensten, voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor het behandelen van klachten, en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging.

l. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze Privacyverklaring zal, indien nodig, worden gewijzigd om wijzigingen aan onze diensten te communiceren die relevant zijn voor gegevensbescherming, bv. wanneer nieuwe diensten worden gelanceerd of om te voldoen aan de actuele wettelijke vereisten.

m. Contacteren van onze diensten

U kan ons contacteren via schriftelijk verzoek (Euro-Sprinters nv, Egide Walschaertsstraat 1, BE 2800 Mechelen), of via het contactformulier op onze website.

n. Direct Marketing

De gebruiker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

o. Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

p. Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.